STT Chi tiêu MS Số tiền
1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế B4 Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc có Hóa đơn nhưng không ghi đúng tên công ty, MST, địa chỉ, các khoản chi phí khấu hao, lãi vay cá nhân, tổ chức không phải Ngân hàng vượt mức 150% LSCB, các khoản chi ủng hộ, tài trợ, tiền lương không đúng quy định,…

...continue reading "Cách tính thu nhập chịu thuế theo luật thuế TNDN của TTVNDM"

Do the rich pay their fair share of taxes? It's not a simple question. First of all, what do you mean by rich? And how much is fair? What are the rich, whoever they are, paying now? Is there any tax rate that would be unfair? UCLA Professor of Economics, Lee Ohanian, has some fascinating and unexpected answers.

16.1 Chi phí trích phải trả - Tài khoản 335

  1. Bản chất Phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.
  2. Nguyên tắc:

- Kế toán phải phân biệt các khoản chi phí phải trả ( TK 335) với các khoản dự phòng phải trả ( TK 352).

Xem bài viết kế toán các khoản phải thu

- Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp.

...continue reading "Kế toán chi phí phải trả – Share by TTVNDM"

  1. CDTTVNDM Phân loại các khoản phải thu.

Phải thu khách hàng: gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán.

Phải thu nội bộ: gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Phải thu khác: gồm các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.

  1. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của BCĐKT có thể bao gồm cả các khoản được phản ánh ở các tài khoản khác, như: Cho vay,tạm ứng, ký quỹ ký cược,….
  2. Kế toán phải xác định các khoản phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.
  3. Bên giao uỷ thác XK sử dụng TK 131,bên nhận uỷ thác sử dụng TK 138 ( QĐ 15/2006 – sử dụng TK 131)
  4. Phải thu nội bộ

...continue reading "Kế toán các khoản phải thu"